Japan, Tokyo Setagaya, Tamagawa, SORACOM (sensor 100181)
Online

7 mins ago 1 year ago
51cpm 77cpm
0.159μSv/h 0.231μSv/h
Sensor:LND7318
Alarm:
Share

Leave a Reply

CAPTCHA