Japan, Tokyo Setagaya, Tamagawa, SORACOM (sensor 100181)
Online

8 mins ago 3 years ago
50cpm 77cpm
0.150μSv/h 0.231μSv/h
Sensor:LND7318
Model :Pointcast V1.0
Alarm :
Share

Leave a Reply

CAPTCHA