Japan, Fukushima, Koriyama (sensor 300061)
Offline short

1 hour ago 6 months ago
48cpm 95cpm
0.144μSv/h 0.284μSv/h
Sensor:lnd_7318u
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

Leave a Reply

CAPTCHA