Japan, Fukushima, Koriyama (sensor 300061)
Offline short

1 hour ago 3 weeks ago
43cpm 101cpm
0.129μSv/h 0.302μSv/h
Sensor:lnd_7318u
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

Leave a Reply

CAPTCHA