Japan, Fukushima, Koriyama (sensor 300062)
Offline short

1 hour ago 1 year ago
43cpm 53cpm
0.129μSv/h 0.159μSv/h
Sensor:lnd_7318c
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

Leave a Reply

CAPTCHA