Japan, Fukushima, Fukushima City, KunKunClub (sensor 100422)
オンライン

10分前 2年前
29cpm 395cpm
0.241μSv/h 3.278μSv/h
Sensor:LND 7128
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す