Japan, Fukushima, Koriyama (sensor 300062)
Offline long

7 hours ago 2 years ago
38cpm 53cpm
0.114μSv/h 0.159μSv/h
Sensor:lnd_7318c
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

Leave a Reply