Japan, Fukushima, Koriyama (sensor 300062)
Offline short

2 hours ago 3 years ago
32cpm 53cpm
0.096μSv/h 0.159μSv/h
Sensor:LND7318C
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

Leave a Reply